ဤအသိုက်အဝန်း၏ အစုအဝေး

နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်ပုံတင်ပစ္စည်းများ

 • Nursery and grow-out culture of snubnose pompano (Trachinotus blochii, Lacepede) in brackishwater ponds 

  Baliao, Dan D.; Mamauag, Roger Edward; de la Peña, Leobert D.; Somblingo, Edgar H.; Regatalio, Kyle Dymer L.; Dayrit, Rheniel (2023-06)
  This manual, titled “Nursery and Grow-out Culture of Snubnose Pompano (Trachinotus blochii, Lacepede) in Brackishwater Ponds,” includes culture techniques and good practices developed through extensive research done at the ...
 • Nursery and grow-out culture of snubnose pompano (Trachinotus blochii, Lacepede) in marine cages 

  Mamauag, Roger Edward; Baliao, Dan D.; de la Peña, Leobert D.; Tesorero, Michael B.; Yap, Mateo Paquito R.; Dayrit, Rheniel (2023-06)
  This manual, titled “Nursery and Grow-out Culture of Snubnose Pompano (Trachinotus blochii, Lacepede) in Marine Cages,” includes culture methods and good practices that are the product of research done at the Aquaculture ...
 • Black tiger shrimp (Penaeus monodon) hatchery operations using enhanced biosecurity measures 

  de la Peña, Leobert D.; Baliao, Dan D.; Mamauag, Roger Edward; Tambirao, Janice G.; Dosado, Neil B.; Tillo, Angelita D.; Gatumbato, Renante G.; Failaman, Nikka O.; Navarro, Jebrham C.; Dayrit, Rheniel (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2023-06)
  This manual, titled “Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon) Hatchery Operations Using Enhanced Biosecurity Measures,” includes modifications on shrimp hatchery operations done by the Aquaculture Department of the Southeast ...
 • Pag-aalaga at pagpaparami ng likas na pagkain para sa similya ng mga isda at hipong tabang 

  Gutierrez, Reylan C.; Rutaquio, Mildred P.; Aya, Frolan; Romana-Eguia, Maria Rowena R. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2023-01)
  Inilalarawan sa manwal na ito ang iba’t-ibang paraan ng pag-aalaga at pagpaparami ng microalgae at iba pang natural na organismong pagkain para sa mga similya ng isda at hipong tabang na inaalagaan at pinaparami sa mga ...
 • Culture of natural food for farmed freshwater fish and prawn larvae 

  Gutierrez, Reylan C.; Rutaquio, Mildred P.; Aya, Frolan; Romana-Eguia, Maria Rowena R. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2023-01)
  This manual describes the various methods for culturing microalgae and other natural food organisms fed to freshwater fish/prawn larvae that are produced and reared in hatcheries. Hence, it will encourage/ promote the use ...
 • Nursery and grow-out culture of rabbitfish Siganus guttatus in brackishwater ponds 

  Caballero, Pedrita A.; Coniza, Eliseo B.; Dayrit, Rheniel (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2022-11)
  Rabbitfish Siganus guttatus is a promising aquaculture species due to its tasty meat and commands a higher price than some aquaculture species. Moreover, it has a low protein requirement, resulting in a low-cost feed input. ...
 • Hatchery production of sea cucumbers (sandfish Holothuria scabra) 

  Altamirano, Jon ORCID; Rodriguez Jr., Jesus C. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center; Australian Centre for International Agricultural Research, 2022-07)
  This manual, entitled Hatchery Production of Sea Cucumbers (Sandfish Holothuria scabra) includes the consolidated methods, practical protocols and good practices in sea cucumber breeding that were established within the ...
 • Site selection for brackishwater ponds 

  Tenedero, Rosita A.; Surtida, Marilyn B. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986)
  This module is intended as a guide in selecting a good site for a brackishwater fishpond.
 • Mga teknolohiya sa pagpapaanak ng mga isdang tabang: Tilapya, karpa, hito, at ayungin 

  Romana-Eguia, Maria Rowena R.; Aya, Frolan; Eguia, Ruel V. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2021-08)
  Ang babasahing ito ay isinulat upang ipamahagi sa mga mambabasa ang simpleng kaalaman sa pagpapaanak at pagpaparami ng mga isdang tabang tulad ng tilapya, karpa, hito, at ayungin. Ang mga teknolohiyang may kinalaman sa ...
 • Closed-recirculating shrimp farming system 

  Tookwinas, Siri (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2000-11)
  This collaborative SEAFDEC/ASEAN project aimed to develop sustainable shrimp culture technology packages to address the problems in shrimp culture (e.g. discharges from shrimp farms threatening mangrove and marine ecosystems, ...
 • Environment-friendly schemes in intensive shrimp farming 

  Baliao, Dan D. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2000-09)
  The manual details the procedures of intensive shrimp farming but with provisos for the treatment of sludge and water. These provisos include (1) the use of water reservoir where pond water is stored for at least a week ...
 • Prawn hatchery design and operation 

  Quinitio, Emilia T.; Gabasa Jr., Porfirio G.; Suñaz, Fernando P.; Reyes, Edgardo P.; Dela Peña Jr., Dioscoro T.; Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1985)
  Various factors to be taken into account in the operation of a prawn hatchery are examined under the following headings: 1) site selection; 2) hatchery facilities and equipment; 3) larval stages of prawn; 4) spawner and ...
 • A guide to prawn hatchery design and operation 

  Quinitio, Emilia T.; Gabasa Jr., Porfirio G.; Suñaz, Fernando P.; Reyes, Edgardo P.; Dela Peña Jr., Dioscoro T.; Rivera, Roela Victoria; Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1984)
 • Pag-aalaga ng halamang-dagat na Kappaphycus 

  Hurtado, Anicia Q.; Agbayani, Renato F. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007-07)
  A 24-page manual that introduces the carrageenan-producing seaweed Kappaphycus whose culture has spread from Jolo in Mindanao to at least 14 sites in the Visayas and Luzon. Four culture methods are presented: fixed off-bottom, ...
 • Biology and hatchery rearing of the silver therapon Leiopotherapon plumbeus 

  Aya, Frolan; Garcia, LM (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2020-07)
  Known for its tasty flesh, silver therapon, locally known as ayungin, has been regarded to be one of the most valuable edible native freshwater species in the Philippines. Demands for this fish species remain high which ...
 • Tilapia culture: The basics 

  Romana-Eguia, Maria Rowena R.; Eguia, Ruel V.; Pakingking , Rolando, Jr. (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2020-07)
  This new aquaculture extension manual revisits the basics of tilapia culture with updated information on the grow-out technology in cages and ponds. Updated cost and returns analyses were also included to guide farmers ...
 • Handbook on some toxic marine organisms and low risk fishery products 

  Arafiles, Lourdes M. (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986-01)
  The manual includes basic and applied information on low-risk fishery products such as "burong talangka" (salted small crab), oysters and smoked fish. Methods of reducing risks of toxicity are also discussed in detail ...
 • Fish noodles 

  Jenser, Bent R. (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986-06)
  This manual was prepared by Mr. Bent R. Jenser while serving as an Associate Expert (Product Development) for the Food and Agriculture Organizations of the United Nations (FAO) Regional Office for Asia and the Pacific in ...
 • Brackishwater pond construction 

  Southeast Asian Fisheries Development Center (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986-03)
  The success of aquaculture in brackish-water ponds depends largely on the conditions in the area, and on pond construction and management. To avoid difficulties that would affect the profitability of the enterprise, these ...
 • Ang pag-gawa ng tinapa 

  Nieto, Marceliano B.; Magno-Orejana, Florian (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1986-07)
  This manual discusses in detail the smoking process for fish, presents improved designs of smokehouses and recommends standardized procedures for the smoke-curing of some species of fish, using appropriate technology.

View more