បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorTan-Fermin, Josefa D.
dc.contributor.authorGarcia, LM
dc.contributor.authorCastillo, Antonio R. Jr.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:36:01Z
dc.date.available2011-06-22T09:36:01Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.citationTan-Fermin, J. D., Garcia, L. M. B., & Castillo Jr., A. R. (1989). Induction of sex inversion in juvenile grouper, Epinephelus malabaricus, (Bloch and Schneider) by bi-weekly injections of 17 alpha-methyltestosterone. In D. K. O. Chan (Ed.), Hormones and the Environment. Proceedings of an International Symposium held at University of Hong Kong, 18-20 December 1989 (pp. 19–20). Hong Kong: Society for the Study of Endocrinology, Metabolism and Reproduction, University of Hong Kong.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/479
dc.description.abstractGroupers (Family Serranidae) are protogynous hermaphrodites. Natural sex inversion of different species occurs at 2-11 years of age . The scarcity of wild mature males and the length of time to change sex underline the need to do induced sex inversion studies. In Epinephelus tauvina and E. fario, sex inversion was successfully induced by oral administration of 17 alpha-methyltestosterone (MT). This paper reports on the induction of sex inversion of juvenile grouper E. malabaricus using bi-weekly intramuscular injections of MT.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSociety for the Study of Endocrinology, Metabolism and Reproduction, University of Hong Kongen
dc.subjectFinfishesen
dc.subjectGrouper cultureen
dc.subjectJuvenilesen
dc.subjectSex reversalen
dc.subjectReproductionen
dc.subjectSex hormonesen
dc.subjectSexual maturityen
dc.subjectAquacultureen
dc.subject17 alpha-methyltestosteroneen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectGroupersen
dc.subjectEpinephelus suillusen
dc.subject.lccVF SP 0284
dc.titleInduction of sex inversion in juvenile grouper, Epinephelus malabaricus, (Bloch and Schneider) by bi-weekly injections of 17 alpha-methyltestosteroneen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage19
dc.citation.epage20
dc.citation.conferenceTitleHormones and the Environment. Proceedings of an International Symposium held at University of Hong Kong, 18-20 December 1989en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ