បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2018-02-09T07:44:08Z
dc.date.available2018-02-09T07:44:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/182
dc.description.abstractFisheries is an important sector that provides substantial contribution to people’s food security and well-being, poverty alleviation, and economic development. Concurrent with the increasing competitiveness and conflicts in the use of land and water resources, the growing demand for quality and safety of fish and fisheries products, and the impacts of fisheries on the environment and vice versa, are momentous challenges that have emerged at the global level such as the adoption of the Code of Conduct for Responsible Fisheries ad well as other relevant international instruments that advocate the need for better management and utilization of aquatic resources.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectGovernanceen
dc.subjectFishery managementen
dc.subjectSEAFDECen
dc.titleEnhancing Governance in Fishery Managementen
dc.contributor.corporateauthorSoutheast Asian Fisheries Development Center, Training Departmenten


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
SEAFDEC_2011_Governance.pdf3.776មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ