បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorOclarit, Jose M.
dc.contributor.authorHepowit, Nathaniel L.
dc.date.accessioned2015-04-17T02:27:54Z
dc.date.available2015-04-17T02:27:54Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.citationOclarit, J. M., & Hepowit, N. L. (2007). DNA amplicons using arbitrary primers distinguish polymorphic loci among mangrove thraustochytrid genomes. In OCEANS 2007 - Europe (pp. 1-7). Piscataway, NJ: Institute of Electrical and Electronics Engineers.en
dc.identifier.isbn9781424406357
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2185
dc.description.abstractThraustochytrids - lightly-pigmented estuarine and marine microheterotrophs, taxonomically aligned with heterokont algae - are of great biotechnological interest because they produce substantial amounts of polyunsaturated fatty acids (PUFAs) especially docosahexaenoic acid (DHA:6n3). In this study, twenty-seven strains, isolated from twenty mangrove areas in the Philippine archipelago, were mass-produced in axenic flask cultures using high-glucose medium with continuous agitation. Polymorphic loci of thraustochytrid genomes, determined using four arbitrary primers (OPC02, OPC05, OPC07 and OPC08) in PCR analysis, were randomly amplified as molecular markers for genetic fingerprinting. Electrophoretic banding patterns of DNA amplicons, recognized based on nucleic acid size, were scored on data matrix and analyzed using Jaccard's coefficient and single-linkage hierarchical clustering to characterize degree of genetic relatedness among thraustochytrids. Conclusively, nearest-neighbor dendrogram of randomly amplified polymorphic DNAs (RAPDs) markers classify the strains into two monophenetic clades, representing the two major genera: Schizochytrium and Thraustochytrium.en
dc.language.isoenen
dc.publisherInstitute of Electrical and Electronics Engineersen
dc.subjectEuropeen
dc.titleDNA amplicons using arbitrary primers distinguish polymorphic loci among mangrove thraustochytrid genomesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage1
dc.citation.epage7
dc.subject.asfagenomesen
dc.subject.asfaestuariesen
dc.subject.asfaDNAen
dc.subject.asfabrackishwater environmenten
dc.subject.asfamangrovesen
dc.subject.asfaconferencesen
dc.subject.asfaOceansen
dc.subject.asfaprimersen
dc.subject.asfaAlgaeen
dc.citation.conferenceTitleOCEANS 2007 - Europeen
dc.identifier.doi10.1109/OCEANSE.2007.4302194


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ