បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2019-03-06T04:13:03Z
dc.date.available2019-03-06T04:13:03Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.citationInformation activities of the Bay of Bengal Programme (BOBP). (1989). In Report of the Seminar on Fishery and Aquaculture Information Systems in Southeast Asia, Bangkok, Thailand, 7-10 February 1989 (pp. 145-151). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4556
dc.description.abstractPresented in this paper are the information activities of the Bay of Bengal Porgaramme (BOBP). BOBP is a regional programme of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). The seven countries that participate in the programme are Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Maldives, Sri Lanka, and Thailand. [Abstract provided by the indexer]en
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleInformation activities of the Bay of Bengal Programme (BOBP)en
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage145
dc.citation.epage151
dc.subject.asfafishery institutionsen
dc.subject.asfaInformation handlingen
dc.subject.asfainformation retrievalen
dc.subject.asfaBibliographic informationen
dc.subject.asfainformation centresen
dc.citation.conferenceTitleReport of the Seminar on Fishery and Aquaculture Information Systems in Southeast Asia, Bangkok, Thailand, 7-10 February 1989en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ