បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSophonphong, Krissana
dc.contributor.editorHooi, Kok Kuang
dc.contributor.editorMiwa, Katsutoshi
dc.contributor.editorSalim, Mohamed Bin
dc.date.accessioned2019-04-25T10:28:07Z
dc.date.available2019-04-25T10:28:07Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.citationSophonphong, K. (1991). Effects of modified atmosphere packaging on storage stability of dried salted sardines (Sardinops neopilchardus). In K. K. Hooi, K. Miwa, & M. B. Salim (Eds.), Proceedings of the Seminar on Advances in Fishery Post-Harvest Technology in Southeast Asia: Singapore, 6-11 May, 1991 (pp. 151-169). Singapore: Marine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9971882914
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/4791
dc.description.abstractAustralian sardines (Sardinops neopilchardus) were salted, dried and packaged with (1) air (LDPE bags) (2) under vacuum, and (3) nitrogen gas-flushed and stored at 30°C, 75% RH for 12 weeks. Storage time was the most important factor affecting the quality of the fish. TBARS values of every sample decreased when storage time increased. Fluorescent products increased dramatically during storage of control-packed (air) samples but remained constant in vacuum and nitrogen-packed samples. Vacuum packaging improved appearance of the products. Nitrogen packaging reduced the leaking of oil from the fish flesh. The appearance of control-packed and nitrogen-packed samples were judged unacceptable after the fourth week of storage while vacuum-packed samples remained acceptable up to 12 weeks of storage. Vacuum and nitrogen packaging did not show any effect on flavour, texture and overall acceptability of the cooked samples. Rancidity scores showed a significant negative correlation (P=0.05) to TBARS value and a positive correlation to the level of fluorescent products.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMarine Fisheries Research Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleEffects of modified atmosphere packaging on storage stability of dried salted sardines (Sardinops neopilchardus)en
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage151
dc.citation.epage169
dc.citation.conferenceTitleProceedings of the Seminar on Advances in Fishery Post-Harvest Technology in Southeast Asia: Singapore, 6-11 May, 1991en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ