ဤအသိုင်းအဝိုင်း၏ စုစည်းမှု

နောက်ဆုံးပေါ်မှတ်ပုံတင်ပစ္စည်းများ

  • 20 Years of aquaculture research and development: An anniversary souvenir volume July 9, 1993 

    Sulit, Virgilia T.; Bagarinao, Teodora U.; Castaños, Milagros T.; Ebron, Nelda R.; Estenor, Demetrio G.; Huervana, Efren M.; Surtida, Augusto P.; Southeast Asian Fisheries Development Center, Aquaculture Department (Aquaculture Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1993-07)
    This publication gives an account of research and development activities conducted during the past 20 years at SEAFDEC/AQD. The following topics are covered: establishment; organization; stations and project sites; manpower ...
  • A half-century journey of SEAFDEC 

    Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center; Southeast Asian Fisheries Development Center (Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2017-11)
    Having been established on 28 December 1967, SEAFDEC would celebrate its Golden Jubilee by December 2017. With the compelling mission that seeks “to develop and manage the fisheries potential of the region by rational ...