សម្ភារៈចុះឈ្មោះចុងក្រោយ

  • Preliminary Report: Experiments on Fish Handling and Preservation Technique for Squid 

    Tanasornsakorn, Suthipong; Taradol, Apinant; Timkrub, Taweesak; Siriraksophon, Somboon (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 2007)
    ตามที่แผนกวิศวกรรมประมง ได้ศึกษาถึงกรรมวิธีการเก็บรักษาสัตว์น้ำบนเรือประมง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และได้ส่งเสริมให้กับชาวประมงในปี 2548 จนกระทั่งปลายปี 2549 แผนกวิศวกรรมประมง ได้รับมอบหมายให้ศึกษาถึงกรรมวิธีการเก็บรักษาหม ...
  • ระบบเครื่องทำความเย็นสำหรับเรือประมงขนาดเล็ก 

    ธนสารสาคร, สุทธิพงษ์; เชษฐสุมน, วีระชัย; ทิมครับ, ทวีศักดิ์ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2002-05)
    อุตสาหกรรมในแถบประเทศที่กำลังพัฒนา เครื่องทำความเย็นมีความสำคัญมากในการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำเพราะแบคทีเรีย ยีสต์ และรา จะชะลอหรือหยุดการเจริญเติบโตและถูกทำลาย ผลิตผลหลายๆอย่างที่เน่าเปื่อยได้จะถูกทำให้เย็นหรือแข็งตัว ...