បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSuanrattanachai, Phattareeya
dc.contributor.authorKaewnuratchadasorn, Pattarajit
dc.contributor.authorThapthim, Narumol
dc.contributor.authorMunprasit, Aussanee
dc.date.accessioned2018-05-26T12:02:19Z
dc.date.available2018-05-26T12:02:19Z
dc.date.issued2008-01
dc.identifier.citationSuanrattanachai, P., Kaewnuratchadasorn, P., Thapthim, N., & Munprasit, A. (2008). The Institution of the Set net Fisher Group for the Development of Sustainable Coastal Fisheries Management: The Case of Rayong Province, Thailand. Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn978-974-06-8394-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/669
dc.description.abstractMain objective of the study is to describe the set net fishers group functioning in set net fisheries management. The group function is focused on practicing in the group administrative affair and management with cooperative principle. The finding results found that the set net fishers group had two major functions. One is in capturing and harvesting activities. Other is related to the group administrative affair. Considering capturing and harvesting activities, the group members had chiefly participated in hauling net for harvest, maintenance and repair net and selling fishes on beach. Considering on administrative affair function, large number of the group member joined the group meeting, looked for new member to join the group, and helped developing the group system. The future group development might threaten by uncertain yield served to market demand, conflict of the group member’s opinion, etc. A solution solved threats of the future group development might need an official announcement on the set net fishing areas, and more number of set net group in order to establish network.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSet-neten
dc.subjectFisheries managementen
dc.subjectFisher groupen
dc.subjectCoastal fisheriesen
dc.subjectThailanden
dc.titleThe Institution of the Set Net Fisher Group for the Development of Sustainable Coastal Fisheries Management: The Case of Rayong Province, Thailanden
dc.typeBooken


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
TDRES122_Institution_SetNet_TH.pdf4.838មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ