បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSukramongkol, Natinee
dc.date.accessioned2020-04-03T03:34:15Z
dc.date.available2020-04-03T03:34:15Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationSukramongkol, N. (2012). Issues and challenges in sustainable fisheries development of the Southeast Asian Region: Marine fishery resources: Deep sea fishery resources. In The Southeast Asian State of Fisheries and Aquaculture 2012 (pp. 36-37). Bangkok, Thailand: Secretariat, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/6155
dc.language.isoenen
dc.publisherSecretariat, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.titleIssues and challenges in sustainable fisheries development of the Southeast Asian Region: Marine fishery resources: Deep sea fishery resourcesen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage36
dc.citation.epage37
dc.citation.bookTitleThe Southeast Asian State of Fisheries and Aquaculture 2012en


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

Thumbnail

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ