បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.date.accessioned2020-06-23T03:50:25Z
dc.date.available2020-06-23T03:50:25Z
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.citationTraining Department. (2020). Report JTF Project Facilitating Fisheries Activities Information Gathering through Introduction of Community-Based Resources Management/Co-management in Lao PDR. Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12067/1472
dc.descriptionThis report are the approaches, activities, and outputs of the Project in Lao PDR. From the results of the case studies in the two target inland fisheries sites, the approach necessary to effectively realize the sustainable management of inland fishery resources is also recommended. Specifically, the approach established through this Project centers on allowing the fishers themselves to actively engaged in the fishery resources management activities. This was achieved by structuring the concerned fishers into fishers’ organizations. Discussed among the fishers during the meetings of the fishers’ organizations, are topics on fisheries management, fishery resource management methods and related activities, and the like, and where agreements should be reached before meetings are adjourned, to enable the concerned fishers to carry out their respective activities, duties and responsibilities in fisheries management. It is therefore the hope of SEAFDEC that once this Report is disseminated to the AMSs, it could be used as reference in the respective countries’ efforts of attaining sustainable management of their inland fishery resources.en
dc.language.isoenen
dc.publisherTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.relation.ispartofseriesTD/RP/209;
dc.subjectresource managementen
dc.subjectInland fisheriesen
dc.subjectco-managementen
dc.subjectLao PDRen
dc.subjectFish speciesen
dc.subjectSurveillanceen
dc.subjectMarketing surveyen
dc.subjectFish processingen
dc.subjectFisheries conservationen
dc.subjectFisheries managementen
dc.subjecthouseholdsen
dc.subjectfisheriesen
dc.subjectCatch dataen
dc.subjectKhammouane provinceen
dc.subjectNam Xouang Reservoiren
dc.titleReport JTF Project Facilitating Fisheries Activities Information Gathering through Introduction of Community-Based Resources Management/Co-management in Lao PDRen
dc.typeTechnical Reporten
dc.contributor.corporateauthorTraining Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
TD_RP_209_Final_Lao PDR Report_180620.pdf14.68មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ