အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorTroell, Max
dc.contributor.authorKautsky, Nils
dc.contributor.authorBeveridge, Malcolm
dc.contributor.authorHenriksson, Patrik
dc.contributor.authorPrimavera, Jurgenne
dc.contributor.authorRönnbäck, Patrick
dc.contributor.authorFolke, Carl
dc.contributor.editorLevin, Simon A.
dc.date.accessioned2015-05-07T13:08:33Z
dc.date.available2015-05-07T13:08:33Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationTroell, M., Kautsky, N., Beveridge, M., Henriksson, P., Primavera, J., Rönnbäck, P., & Folke, C. (2013). Aquaculture. In S. A. Levin (Ed.), Encyclopedia of Biodiversity (2nd ed., Vol. 1, pp. 189-201). Waltham: Academic Press.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2215
dc.descriptionThis article is a revision of the previous edition article by Kautsky, N., Folke, C., Rönnbäck, P., Troell, M., Beveridge, M., Primavera, J., Volume 1, pp. 185-198, © 2001, Elsevier Inc.en
dc.description.abstractBiophysical impacts of aquaculture, with consequences for biodiversity, vary with species and culture systems and include issues such as: nutrient enrichment/removal, chemicals, land use, species introductions, genetic flow to wild populations, disturbance of balance or introduction of pathogen/parasites, consumption of capture fishery resources, energy, and greenhouse gas emissions. Guiding principles, labeling schemes and various tools are needed to analyze performance and conformance. Ecological footprints and life-cycle analysis aim to capture biophysical performance, including up- and downstream effects of policy decisions. Aquaculture provides a range of services but also makes demands and impacts on ecosystem functions, services, and thus biodiversity.
dc.language.isoenen
dc.publisherAcademic Press
dc.subjectAquaculture feeden
dc.subjectEcological footprinten
dc.subjectEcosystem servicesen
dc.subjectIntegrated aquacultureen
dc.subjectLife-cycle analysisen
dc.subjectPrawns and shrimpsen
dc.titleAquacultureen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage189
dc.citation.epage201
dc.subject.asfafeedsen
dc.subject.asfaFish mealen
dc.subject.asfafishery resourcesen
dc.subject.asfaaquacultureen
dc.subject.asfamangrovesen
dc.subject.asfawastesen
dc.subject.asfaenvironmental impacten
dc.citation.bookTitleEncyclopedia of Biodiversityen
dc.identifier.doi10.1016/B978-0-12-384719-5.00307-5


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။