အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorEusebio, Perla S.
dc.contributor.authorColoso, Relicardo M.
dc.contributor.authorMamauag, Roger Edward P.
dc.contributor.editorRimmer, Michael A.
dc.contributor.editorMcBride, Shannon
dc.contributor.editorWilliams, Kevin C.
dc.date.accessioned2015-10-14T00:56:02Z
dc.date.available2015-10-14T00:56:02Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationEusebio, P. S., Coloso, R. M., & Mamauag, R. E. P. (2004). Evaluation of some terrestrial proteins in complete diets for grouper (Epinephelus coioides) juveniles. In M. A. Rimmer, S. McBride, & K. C. Williams (Eds.), Advances in grouper aquaculture (pp. 79–84). Canberra: Australian Centre for International Agricultural Research.en
dc.identifier.isbn9781863204385
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2414
dc.description.abstractThis study was undertaken to determine the nutritive value of some of the more widely available protein sources in the diets for grouper juveniles, based on apparent digestibility coefficients for dry matter (ADMD) and crude protein (APD), feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR) and survival. A series of feeding experiments were conducted to determine the growth performance of grouper juveniles. Test diets were formulated for growth (4 replications/treatment) and digestibility experiments (3 replications/treatment). Each diet contained a test ingredient: white fish meal, white cowpea meal and ipil-ipil leaf meal (experiment 1); local meat and bone meal, soya protein concentrates and meat solubles (experiment 2); and imported meal and bone meal, blood meal and maize gluten meal (experiment 3). A feeding trial for each experiment was conducted for 85 days in a flow-through system with filtered and aerated seawater. 10 and 20 juveniles were stocked in each of 60- and 250-litre fibreglass tanks, respectively. White cowpea meal (20.5% incorporation), local (16% incorporation) and imported (19% incorporation) meat and bone meals could partially replace fish meal in the diets for grouper juveniles without affecting their growth. Low ADMD and APD values for the processed feed ingredients (meat and bone meal, soya protein concentrates and blood meal-based diets) could be associated with the processing methods used in its preparation, which could damage the amino acids and contribute to low nitrogen digestibility. Apparent digestibility coefficients and growth could be used as indicators of the nutritional value of the feed ingredients. However, the availability and optimal balance of amino acids must also be considered.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAustralian Centre for International Agricultural Researchen
dc.subjectLeucaena leucocephala
dc.subjectEpinephelus coioides
dc.subjectGroupersen
dc.titleEvaluation of some terrestrial proteins in complete diets for grouper (Epinephelus coioides) juvenilesen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage79
dc.citation.epage84
dc.subject.asfaanimal nutritionen
dc.subject.asfaFood conversionen
dc.subject.asfagrowth rateen
dc.subject.asfaDietsen
dc.subject.asfanutritive valueen
dc.subject.asfaproteinsen
dc.subject.asfafeeding experimentsen
dc.subject.asfaFish mealen
dc.subject.asfadigestibilityen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.citation.bookTitleAdvances in grouper aquacultureen


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။