បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorBenitez, Lita V.
dc.contributor.editorDe Silva, S. S.
dc.date.accessioned2011-06-22T09:35:14Z
dc.date.available2011-06-22T09:35:14Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.citationBenitez, L. V. (1989). Amino acid and fatty acid profiles in aquaculture nutrition studies. In S.S. De Silva (Ed.) Fish Nutrition Research in Asia: Proceedings of the Third Asian Fish Nutrition Network Meeting (pp. 23-35). Manila, Philippines: Asian Fisheries Society.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/312
dc.description.abstractThe amino acid profile is an important parameter in the evaluation of protein quality and in requirement studies. Amino acid profiles are usually determined in 2 steps: hydrolysis of the protein to constituent amino acids followed by quantitative analysis of the amino acids in the hydrolysate. The 10 amino acids known to be essential in most animals have been found to be essential in all fish so far studied. The reference amino acid profiles used in the amino acid requirement studies of various fish species include that of whole chicken, egg, fish egg and fish muscle. The amino acid profile of fish muscle provides a useful first approximation of the amino acid requirement of the young, growing fish in which the greatest proportion of weight gain is in the form of muscle.en
dc.language.isoenen
dc.publisherAsian Fisheries Societyen
dc.subjectFish culture -- Feeding and feedsen
dc.subjectBiochemical analysisen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subject.lccVF SP 103
dc.titleAmino acid and fatty acid profiles in aquaculture nutrition studiesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage23
dc.citation.epage35
dc.subject.asfaamino acidsen
dc.subject.asfafatty acidsen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfanutritional requirementsen
dc.subject.asfabiochemical analysisen
dc.citation.conferenceTitleFish Nutrition Research in Asia: Proceedings of the Third Asian Fish Nutrition Network Meeting, 6-10 June 1988, Bangkok, Thailanden


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ