បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorBaliao, Dan D.
dc.date.accessioned2012-08-24T09:16:06Z
dc.date.available2012-08-24T09:16:06Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.citationBaliao, D. D. (1982). Management of brackishwater pond for milkfish fingerling production in Sri Lanka. Journal of Inland Fisheries, 1, 17-29.en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1046
dc.description.abstractThe author reviews the present methods of milkfish (Chanos chanos) fry collection and presents his observations and recommendations of improvement.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMinistry of Fisheries and Aquatic Resourcesen
dc.subjectChanos chanos
dc.subjectMilkfishen
dc.subjectSri Lankaen
dc.titleManagement of brackishwater pond for milkfish fingerling production in Sri Lankaen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume1
dc.citation.spage17
dc.citation.epage29
dc.citation.journalTitleJournal of Inland Fisheriesen
dc.subject.asfabrackishwater aquacultureen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfaaquaculture developmenten
dc.subject.asfanursery pondsen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfaseed (aquaculture)en
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1215]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ