ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ

Share 
 
dc.contributor.authorTamse, Catherine T.
dc.contributor.authorPiedad-Pascual, Felicitas
dc.contributor.authorde la Cruz, Margarita C.
dc.date.accessioned2012-08-28T04:04:19Z
dc.date.available2012-08-28T04:04:19Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.citationTamse, C. T., Piedad-Pascual, F., & de la Cruz, M. C. (1983). Some histological observations on the opaque eyes of milkfish Chanos chanos Forskal. Fisheries Research Journal of the Philippines, 8(2), 69-72.en
dc.identifier.issn0115-2238
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1050
dc.descriptionContribution No. 139 of SEAFDEC Aquaculture Department.en
dc.description.abstractIn a study on energy-protein requirements of milkfish fingerlings using semi-purified diets, several gross observations were made on individual milk-fish such as fin and tail rot, yellowish coloration of the abdomen, opacity and swollen adipose membrane of the eyes. The latter abnormality occurred four to five weeks after feeding semi-purified diets. Milkfish eyes with the abnormality were processed for histological analysis. Opacity of the cornea and lens and degeneration of the eye tissues, thickening of the corneal epthelium and oedema of the stromal layers were seen. Necrosis of the iris, slight thickening of the lens capsule, detachment and destruction of the retinal layers were also observed.en
dc.language.isoenen
dc.publisherFisheries Research Society of the Philippinesen
dc.subjectChanos chanos
dc.titleSome histological observations on the opaque eyes of milkfish Chanos chanos Forskalen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume8
dc.citation.issue2
dc.citation.spage69
dc.citation.epage72
dc.citation.journalTitleFisheries Research Journal of the Philippinesen
dc.subject.asfaAbnormalitiesen
dc.subject.asfahistopathologyen
dc.subject.asfafeed compositionen
dc.subject.asfaEyesen
dc.subject.asfaNutrition disordersen
dc.subject.scientificNameChanos chanos


ໄຟລ໌ສໍາລັບລາຍການນີ້

ໄຟລ໌ຂະໜາດຮູບແບບຊອກຫາ

ລາຍການນີ້ເປັນຂອງຄໍເລັກຊັນຕໍ່ໄປນີ້

  • AQD Journal Articles [1222]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

ສະແດງບັນທຶກທີ່ງ່າຍດາຍສໍາລັບລາຍການ