បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorGarcia, Luis Maria
dc.date.accessioned2013-02-12T06:18:23Z
dc.date.available2013-02-12T06:18:23Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.citationGarcia, L. M. B. (1993). Sustained production of milt in rabbitfish, Siganus guttatus Bloch, by weekly injection of luteinizing hormone-releasing hormone analogue (LHRHa). Aquaculture, 113(3), 261–267.en
dc.identifier.issn0044-8486
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1418
dc.description.abstractMature male rabbitfish (Siganus guttatus Bloch) received weekly injections of 200 μg of luteinizing hormone-releasing hormone analogue (D-Ala6, Pro9-LHRH-ethylamide) per kg body weight for 5 consecutive weeks. Mean spermatocrit, or packed sperm volume (27–51%), and mean sperm density (\(3.2–9.6\times10^{6}\) spermatozoa per kg body weight) decreased significantly 24 h after each injection. The amount of expressible milt (mean: 5.8–11.7 ml per kg) in response to weekly injections of LHRHa increased significantly relative to saline-injected fish (1.0–2.9 ml per kg), but only during the initial 4 weeks of regular hormone treatment. Three weekly injections of LHRHa likewise augmented mean sperm production (\(29.2-112.5\times10^{9}\) spermatozoa per kg) in rabbitfish. However, no significant enhancement in sperm production by LHRHa-injected fish was observed over the last 2 weeks of hormone injection. These results demonstrate that weekly injection of LHRHa can sustain milt production in mature rabbitfish, although their capacity to produce spermatozoa is limited to only 3 consecutive weeks of regular hormone treatment.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.subjectSiganus guttatusen
dc.titleSustained production of milt in rabbitfish, Siganus guttatus Bloch, by weekly injection of luteinizing hormone-releasing hormone analogue (LHRHa)en
dc.typeArticleen
dc.citation.volume113
dc.citation.issue3
dc.citation.spage261
dc.citation.epage267
dc.citation.journalTitleAquacultureen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfainduced ovulationen
dc.subject.asfasemenen
dc.subject.asfasex hormonesen
dc.subject.asfasexual reproductionen
dc.identifier.doi10.1016/0044-8486(93)90479-I


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1221]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ