បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorBasiao, Zubaida U.
dc.contributor.authorArago, Adelaida L.
dc.contributor.authorDoyle, Roger W.
dc.date.accessioned2013-09-23T12:42:07Z
dc.date.available2013-09-23T12:42:07Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationBasiao, Z. U., Arago, A. L., & Doyle, R. W. (2005). A farmer-oriented Nile tilapia, Oreochromis niloticus L., breed improvement in the Philippines. Aquaculture Research, 36(2), 113–119.en
dc.identifier.issn1365-2109
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1672
dc.description.abstractOpportunities for developing small-scale tilapia industry in the Philippines is hampered by the shortage of good-quality seeds and broodstock. Most small-scale farmers are dependent on distribution centres for improved tilapia seeds that are expensive and not sufficient to meet market demands. An option would be for farmers to develop their own tilapia breeds using simple procedures within their technical and financial resources. This option will also help sustain the diversity of locally adapted domestic stocks of tilapia. The Philippine tilapia production of ~ 122 316 MT can be increased by ensuring a stable supply of quality seeds and transferring suitable technology to fish farmers. The study was carried out in a tilapia hatchery/nursery pond in the Philippines to explore the potential for a farmer-based research on tilapia breed improvement using relatively simple artificial selection procedures. One generation of size-specific mass selection based on the early culling of large fry (collimation procedure) was applied on a Nile tilapia strain, Oreochromis niloticus L., in net cages set in a small earthen pond. Two episodes of directional selection were performed after initial removal of large fry at 21 days. Selection of parents and progeny testing were conducted in hapa and B-net cages set in earthen ponds. The selection resulted in a significant response of 8% for standard length and 29% for weight relative to the control. The crude estimates of realized heritability is ~ 16% for standard length and ~26% for weight comparable with similar studies conducted by other workers.en
dc.description.sponsorshipThis study was funded by the Aquaculture Department of the Southeast Asian Fisheries Development Centre (SEAFDEC). The authors would like to thank Mr. Ronnie Gabasa for the use of his hatchery and nursery ponds and for providing some manpower support; and Messrs. Bonifacio Antazo and Romy Manibog for their technical assistance.en
dc.language.isoenen
dc.publisherBlackwell Publishingen
dc.subjectOreochromis niloticusen
dc.subjectPhilippinesen
dc.subjectTilapiaen
dc.subjectArtificial selectionen
dc.subjectFarmer participatory researchen
dc.subjectstrainsen
dc.titleA farmer-oriented Nile tilapia, Oreochromis niloticus L., breed improvement in the Philippinesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume36
dc.citation.issue2
dc.citation.spage113
dc.citation.epage119
dc.citation.journalTitleAquaculture Researchen
dc.subject.asfaselective breedingen
dc.subject.asfaBrackishwater fishen
dc.subject.asfaseed productionen
dc.subject.asfadomesticationen
dc.subject.asfabody sizeen
dc.subject.asfabody weighten
dc.subject.asfafryen
dc.subject.asfabiometricsen
dc.subject.asfalengthen
dc.subject.asfapond cultureen
dc.subject.asfaaquaculture techniquesen
dc.subject.asfaFinancial resourcesen
dc.subject.asfacullingen
dc.subject.asfaGenetic diversityen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.identifier.doi10.1111/j.1365-2109.2004.01053.x


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1162]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ