បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorTendencia, Eleonor
dc.date.accessioned2013-03-26T06:09:28Z
dc.date.available2013-03-26T06:09:28Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationTendencia, E. A. (2004). Bacterial microbiota of eggs from cage-reared and tank-reared grouper, Epinephelus coioides. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 24(3), 161–165.en
dc.identifier.issn0108-0288
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/1509
dc.description.abstractAt SEAFDEC AQD, opaque spawned grouper eggs are observed during collection in cage-reared brood stock; while opaque and multi-colored eggs are often observed in tank-reared fishes. This study aimed to investigate the occurrence of these opaque and multicolored eggs and at the same time to compare the bacterial microbiota of eggs from brood stock reared in cages, to those from fish reared in concrete tanks. Grouper eggs from brood stocks reared in cages and tanks were processed for bacterial count and identification. Results showed that total bacterial count (on MA) and presumptive Vibrio count (on TCBS) of eggs from brood stock reared in concrete tanks were lower than those from cage-reared fishes. Aeromonads (for tank-reared) and Pseudomonads (for cage-reared) were the dominant bacteria in the good eggs; while Vibrios were dominant in the bad eggs for both egg sources. Total bacterial count of the egg-incubating medium from the brood stock tanks (104 cfu/ml) was lower than the total bacterial count of water from the cages (107 cfu/ml). Presumptive Vibrio counts of water from the tanks (102 cfu/ml) were lower than those from the cages (106 cfu/ml). The Aeromonads dominated the water from the tanks; while Vibrios dominated those from the cages. Good eggs that did not hatch, turned yellow after 3 days, and pink after 5 days.en
dc.language.isoenen
dc.publisherEuropean Association of Fish Pathologistsen
dc.relation.urihttps://eafp.org/download/2004-Volume24/Issue%203/24_161.pdf
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
dc.subjectGroupersen
dc.subjectEpinephelus coioidesen
dc.titleBacterial microbiota of eggs from cage-reared and tank-reared grouper, Epinephelus coioidesen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume24
dc.citation.issue3
dc.citation.spage161
dc.citation.epage165
dc.citation.journalTitleBulletin of the European Association of Fish Pathologistsen
dc.subject.asfaBacteriaen
dc.subject.asfabacterial diseasesen
dc.subject.asfacage cultureen
dc.subject.asfaculture tanksen
dc.subject.asfafish cultureen
dc.subject.asfahatchingen
dc.subject.asfaspecies diversityen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1172]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/
លើកលែងតែមានការកត់សម្គាល់ផ្សេង អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ធាតុនេះត្រូវបានពិពណ៌នាថាជាhttp://creativecommons.org/licenses/by/2.5/scotland/