បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorSekino, Masashi
dc.contributor.authorIshikawa, Hiroshi
dc.contributor.authorFujiwara, Atushi
dc.contributor.authorDoyola-Solis, Ellen Flor C.
dc.contributor.authorLebata-Ramos, Ma. Junemie Hazel
dc.contributor.authorYamashita, Hiroyoshi
dc.date.accessioned2016-03-04T03:10:10Z
dc.date.available2016-03-04T03:10:10Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSekino, M., Ishikawa, H., Fujiwara, A., Doyola-Solis, E. F. C., Lebata-Ramos, M. J. H., & Yamashita, H. (2015). The first record of a cupped oyster species Crassostrea dianbaiensis in the waters of Japan. Fisheries Science, 81(2), 267-281.en
dc.identifier.issn0919-9268
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/2922
dc.description.abstractWith a combination of our mitochondrial and nuclear DNA data, we evidenced the occurrence of a Crassostrea oyster hitherto unrecognized in Japan. This species, C. dianbaiensis (named Sumizome-gaki in Japanese), was very recently described as a new “tropical” oyster, although we located it in a temperate water zone (southwestern coast of Shikoku Island, Japan). Our specimens bore a morphological resemblance to the slipper cupped oyster C. bilineata (syn. C. iredalei), consistent with their close phylogenetic relationship. Some of the shell characteristics represented in the original species description were not applicable to our specimens, especially in terms of the pattern of their inner-shell coloration. Our novel finding of C. dianbaiensis in Japan updated the taxon list of Japanese Crassostrea species.en
dc.language.isoenen
dc.publisherSpringer Verlagen
dc.subjectCrassostreaen
dc.titleThe first record of a cupped oyster species Crassostrea dianbaiensis in the waters of Japanen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume81
dc.citation.issue2
dc.citation.spage267
dc.citation.epage281
dc.citation.journalTitleFisheries Scienceen
dc.subject.asfanew recordsen
dc.subject.asfaanimal morphologyen
dc.subject.asfapopulation geneticsen
dc.subject.asfacoastal zoneen
dc.subject.asfaDNAen
dc.subject.asfaphylogeneticsen
dc.identifier.essn1444-2906
dc.identifier.doi10.1007/s12562-014-0838-3


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1182]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ