បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorYaacob, Ku Kassim Ku
dc.date.accessioned2019-11-06T02:28:55Z
dc.date.available2019-11-06T02:28:55Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.citationYaacob, K. K. K. (2000). Application of remote sensing in fisheries. In Report of the Fourth Regional Workshop on Shared Stocks: Research and Management in the South China Sea (pp. 236-256). Kuala Terengganu, Malaysia: Marine Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries Development Center.en
dc.identifier.isbn9839114115
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12561/1099
dc.description.abstractThe remote sensing techniques is used to study the distribution of fish in relation with the oceanic phenomena such as sea surface temperature (SST) and ocean color (phytoplankton). The pelagic fishing data were analysed from May 1997 to August 1998. The satellite data from NOAA AVHRR (SST) and SeaWiFS (phytoplankton) were also analysed. The results show that a lot of pelagic fish were caught in the warm water fronts as well as in the area of high density of phytoplankton. Further analyses should be made to come out with the firmer conclusion.en
dc.language.isoenen
dc.publisherMarine Fishery Resources Development and Management Department, Southeast Asian Fisheries Development Centeren
dc.subjectSouth China Seaen
dc.titleApplication of remote sensing in fisheriesen
dc.typeConference paperen
dc.citation.spage236
dc.citation.epage256
dc.subject.asfaMarine fisheriesen
dc.subject.asfaStock assessmenten
dc.subject.asfaRemote sensingen
dc.subject.asfaGISen
dc.subject.asfaFishery resourcesen
dc.subject.asfaShared stocksen
dc.citation.conferenceTitleReport of the Fourth Regional Workshop on Shared Stocks: Research and Management in the South China Seaen


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក
YaacobKKK2000.pdf3.455មេកាបៃapplication/pdfរកមើល / បើកOpen

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ