បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ

Share 
 
dc.contributor.authorPakingking , Rolando, Jr.
dc.contributor.authorHualde, Ma. Lilibeth
dc.contributor.authorPeralta, Ernestina
dc.contributor.authorFaisan, Jr., Joseph
dc.contributor.authorUsero, Roselyn
dc.date.accessioned2022-01-04T00:05:14Z
dc.date.available2022-01-04T00:05:14Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationPakingking, R., Hualde, Ma. L., Peralta, E., Faisan, J., & Usero, R. (2022). Microbiological quality and heavy metal concentrations in slipper oyster (Crassostrea iredalei) cultured in major growing areas in Capiz Province, Western Visayas, Philippines: Compliance with international shellfish safety and sanitation standards. Journal of Food Protection, 85(1), 13–21.en
dc.identifier.issn0362-028X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10862/6281
dc.description.abstractThe increasing demand for slipper oyster (Crassostrea iredalei) has propelled farmers to expand oyster cultivation areas in the Philippines, chiefly for local consumption and feasibly for export overseas. As filter feeders, oysters can accumulate pathogens from the surrounding waters, and these pathogens can cause foodborne diseases in consumers. Therefore, oyster farming areas must be monitored for microbiological quality and heavy metal concentrations. In the present study, the microbiological quality of oysters and their growing waters in the major oyster farming areas of the Cogon and Palina Rivers and Cabugao Bay (in Roxas City and the Municipality of Ivisan, respectively, Capiz Province, Western Visayas, Philippines) were examined monthly during the wet (May to October) and dry (November to April) seasons over 12 months. Regardless of the sampling period, high levels of fecal coliforms in the water and Escherichia coli in oysters were found, clearly illustrating that these oyster growing areas would meet only the class B standard under the European Union classification system and would be considered “prohibited” for growing oysters under the U.S. classification system. Although Salmonella was occasionally detected in oysters, Vibrio cholerae was not detected and Vibrio parahaemolyticus was within acceptable limits. The heavy metal concentrations in oyster meat were also determined during the wet (July) and dry (March) seasons. Zinc and copper were the most abundant metals detected, and concentrations of lead, cadmium, mercury, and chromium were below the regulatory limits set by the European Union and the U.S. Food and Drug Administration. These oyster culture areas should be rehabilitated immediately to improve the microbiological quality of the oysters. Oysters harvested from these sites must be depurated or relayed to ensure quality and safety.en
dc.description.sponsorshipWe express our heartfelt gratitude to Southeast Asian Fisheries Development Center/Aquaculture Department, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources—Region VI, Negros Prawn Producers Cooperative, the local government units of the Municipality of Ivisan and Roxas City, and collaborators from Palina Greenbelt Ecopark, Barangay Cabugao, and Barangay Cogon. This study was funded by the Department of Science and Technology, Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development (study code 6286-T-RD-DOST03).en
dc.language.isoenen
dc.publisherInternational Association for Food Protectionen
dc.subjectcopperen
dc.subjectEscherichia colien
dc.subjectfaecal coliformsen
dc.subjectoystersen
dc.subjectSalmonellaen
dc.subjectzincen
dc.subjectCrassostrea iredaleien
dc.titleMicrobiological quality and heavy metal concentrations in slipper oyster (Crassostrea iredalei) cultured in major growing areas in Capiz Province, Western Visayas, Philippines: Compliance with international shellfish safety and sanitation standardsen
dc.typeArticleen
dc.citation.volume85
dc.citation.issue1
dc.citation.spage13
dc.citation.epage21
dc.citation.journalTitleJournal of Food Protectionen
dc.subject.asfaoyster cultureen
dc.subject.asfaqualityen
dc.subject.asfaheavy metalsen
dc.subject.asfamicrobiological analysisen
dc.subject.asfaphysicochemical processesen
dc.identifier.essn1944-9097
dc.identifier.doi10.4315/JFP-21-257
dc.subject.scientificNameEscherichia coli
dc.subject.scientificNameSalmonella
dc.subject.scientificNameCrassostrea iredalei
dc.subject.scientificNameMagallana bilineata


ឯកសារសម្រាប់ធាតុនេះ។

ឯកសារទំហំទម្រង់ការរុករក

ធាតុនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់បណ្តុំខាងក្រោម

  • AQD Journal Articles [1179]
    These papers were contributed by AQD staff to various national and international journals

បង្ហាញកំណត់ត្រាសាមញ្ញសម្រាប់ធាតុ