ອຸປະກອນການລົງທະບຽນຫຼ້າສຸດ

 • คู่มือการใช้โปรแกรม Quantum GIS 1.8.0-Lisboa เบื้องต้น 

  สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2013-09)
  Quantum GIS หรือ QGIS เป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเทภหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการนำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic ...
 • Marine meteorology 

  Suzuki, Otohiko (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1979-03)
  The present textbook, entitled Marine Meteorology, was prepared for the regular course trainees of the Training Department, to meet the needs of the new curriculum which was introduced in December 1978. This textbook ...
 • Fundamentals of refrigeration 

  Yamamoto, Takashi (Traning Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1978-11)
  The present manual deals with basic knowledge concerning data analysis. Originally, this handbook was drafted as part of the Manual on Physics Experiments for undergraduates in the Department of Fisheries, Faculty of ...
 • Fishing techniques 

  Nomura, Masatsune; Yamazaki, Tomeyoshi (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1975-12)
  As the food shortage is one of the worldwide problems, the need of securing food supply is becoming more important recently. Recognizing the vital importance of increasing food supply and of improving the nutritional ...
 • Microcomputer Program for Research and Business 

  Shindo, Shigeaki (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1984-05)
  This volume contains some microcomputer program lists and examples of output including diagrams, applicable mainly to fishery research. The programs were arranged for a SHARP PC-1500 (CPU) with an additional 8K bytes ...
 • Computer Graphics (Microcomputer Program 1984) 

  Shindo, Shigeaki (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1984-05)
  The computer is capable of not only displaying various kinds of graphs on screen, but it can also draw them on paper when an X-Y plotter is connected to its main body. Some examples of the computer graphics are shown in ...
 • PC-1500 Computer Program Menu (Part I) 

  Shindo, Shigeaki (Training Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, 1983-05)
  This manual is intended for people who know nothing at all about micro-computers but wish to learn how to generate various kinds of graphs and diagrams. Such a skill may be especially useful to researchers and lecturers, ...