အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။

Share 
 
dc.contributor.authorKok, Tiong Ngei
dc.contributor.authorYeap, Soon Eong
dc.contributor.authorLee, Woan Peng
dc.contributor.authorLee, How Kwang
dc.contributor.authorArig, Guat Theng
dc.contributor.editorSakaguchi, Morihiko
dc.date.accessioned2023-03-06T08:32:29Z
dc.date.available2023-03-06T08:32:29Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.citationKok, T. N., Yeap, S. E., Lee, W. P., Lee, H. K., & Arig, G. T. (2004). Innovative techniques for traditional dried fish products. In M. Sakaguchi (Ed.), More Efficient Utilization of Fish and Fisheries Products: Proceedings of the International Symposium on the Occasion of the 70th Anniversary of the Japanese Society of Fisheries Science, Kyoto, Japan, 7-10 October 2001 (Vol. 42, pp. 397–406). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0167-4501(04)80039-6en
dc.identifier.isbn9780080444505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12066/7190
dc.description.abstractThree innovative techniques were developed for producing value-added traditional fish products, namely hot-air oven and vacuum oven drying to process dried shrimp instead of sun-drying and puff machine to cook the fish cracker instead of deep-frying. Shrimp was dried for 5 hours at 85°C in the hot-air oven and 2.5 hours at 130°C in the vacuum oven. The moisture content for hot-air dried shrimp was 7.9% and water absorption ability was 48%. The vacuum dried shrimp had a moisture content of 3.4% and a water absorption ability of 118%. Using the vacuum oven drying, drying time was greatly reduced and dried shrimp with a low moisture content, high water absorption ability and a new crispy texture was obtained. The vacuum dried shrimp is suitable to be eaten directly as a snack food and can also be used as an ingredient for instant noodles. Storage studies were also conducted on the dried shrimp products produced by both techniques under two packaging conditions, i.e. air-pack and vacuum-pack. Apart from the vacuum-dried air-pack shrimp which gave off an ammoniacal smell, all other shrimp samples were found to remain acceptable after 7 months of storage at 28 ± 2°C. Fish cracker cooked by the puff machine had a greater amount of linear expansion than those cooked by deep-frying with the added advantage that no oil was used in the puffing process resulting in a healthier product.en
dc.language.isoenen
dc.publisherElsevieren
dc.relation.ispartofseriesDevelopments in Food Science;
dc.subjectvacuum packagingen
dc.titleInnovative techniques for traditional dried fish productsen
dc.typeBook chapteren
dc.citation.spage397en
dc.citation.epage406en
dc.subject.asfadried fishen
dc.subject.asfadried productsen
dc.subject.asfainnovationen
dc.subject.asfafish productsen
dc.subject.asfadryingen
dc.subject.asfaprocessing fishery productsen
dc.subject.asfakeeping qualityen
dc.subject.asfapacking fishery productsen
dc.citation.bookTitleMore Efficient Utilization of Fish and Fisheries Products: Proceedings of the International Symposium on the Occasion of the 70th Anniversary of the Japanese Society of Fisheries Science, Kyoto, Japan, 7-10 October 2001en
dc.identifier.doi10.1016/S0167-4501(04)80039-6


ဤအရာအတွက် ဖိုင်

ဖိုအရွယ်အစားပုံစံရှာဖွေကြည့်သည်။

ဤအရာနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဖိုင်များ မရှိပါ။

ဤအရာသည် အောက်ပါစုစည်းမှုများမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။

အရာများအတွက် ရိုးရှင်းသော မှတ်တမ်းများကို ပြပါ။